Nieuwsbrief Oktober

Door Michelle | Zaterdag 1 oktober 2022 | News

Nieuwsbrief Oktober

- English below-
Begint het al bij je te kriebelen? Nog maar een paar dagen en dan kunnen we eindelijk weer het ijs op! Het wordt dus aftellen geslagen deze maand. Dus slijp alvast je schaatsen, was je schaatspak en probeer alvast te wennen aan koude voeten. Alhoewel, er zijn meerdere manieren om koude voeten tegen te gaan. 5 eeuwen geleden deden Japanners chilipepers in hun schoenen om hun voeten op te warmen. Maar misschien zijn gewoon warme sokken en meer bewegen een beter idee.

De beste voorbereiding is toch echt wel het lezen van de nieuwsbrief voor het laatste Isis schaatsnieuws!

We kunnen blijven schaatsen!

De afgelopen tijd was er veel onrust omtrent het open blijven van onze schaatsbaan dit seizoen. Hoge gasprijzen deden veel van ons speculeren of onze mooie ijsbaan deze last nog kon dragen. Echter, er is goed nieuws gekomen vanuit de ijsbaan: de gasprijzen staan dit jaar nog steeds vast. Bij deze hopen we dat jullie met een gerust hart en een brede glimlach het schaatsseizoen tegenmoet kunnen gaan, want de baan kan gewoon zonder problemen open!

Bassie & Adriaan, Team 2:06, Isis Fossielen
en nog meer 'gespuis' bij Isis Beerpong 

De eerste AKtiveit is een feit: op 14 September vond de spannende Isis beerpong competitie plaats! 12 teams streden tegen elkaar voor de titel "beste bierpong team van Isis." Iedereen was erg fanatiek (wat we niet anders konden verwachten van onze schaatsers) en veel gelach, geschreeuw, bloed, zweet en tranen karakteriseerde de avond. Dit leverde natuurlijk de prachtige plaatjes op die nu op de site staan. Uiteindelijk heeft het team "De overige" de competitie gewonnen. De festiviteiten werden daarna voortgezet in Hubble. Het was een geslaagde avond en tot de volgende AKtiviteit!

Intro trainingen

Op 6, 17 en 29 september waren de intro trainingen waar potentiƫle nieuwe leden konden ervaren hoe het is om training te krijgen bij E.S.S.V. Isis. Het was ook een moment voor andere leden om alvast het ijs weer te verkennen voordat het nieuwe schaatsseizoen begint. Aankomend seizoen hopen we daarom meer nieuwe schaatstalenten te zien op het ijs. Mocht je nog mensen kennen die interesse hebben voor schaatsen? Laat ze een mail sturen naar het bestuur!

Wat te doen in oktober?

Eerste schaatstraining!
18 oktober is het zover: onze eerste schaatstraining zal dan weer plaatsvinden! Elke dinsdag & donderdag kunnen we weer genieten van het ijs. Zorg dat je rond 18:00 uur bij de baan bent, zodat je kan warmlopen en op tijd je schaatsen aan kan trekken. De trainingen zullen stipt plaatsvinden van 18:30 tot 19:45 uur

En nu we weer op het ijs staan, kunnen we trainen voor alle interne Isis wedstrijden (IIW's) waar iedereen aan mee kan doen! De eerste zal plaatsvinden op 22 november. Voor de IIW4 uur record op 7 februari kunnen alle fanatiekelingen zich al opgeven hier.
 
Kom bij een commissie
Naast fanatiek schaatsen heeft onze vereniging ook meerdere gezellige commissies die je kan joinen! Je kan uit maar liefst 15 commissies  kiezen, of misschien wil je er wel bij meer dan een? Op de site vind je meer informatie hierover en wie je moet contacteren.

Roller Skating Disco Party
Volgende week vindt de Diversity Week plaats op de TU/e. Om de week af te sluiten wordt er een groot feest gehouden in de Markthal van Metaforum op 11 oktober van 18:00 tot 22:30 uur. Kom in je mooiste disco outfit en laat ze zien hoe je de sterren van de hemel moet skaten! Daarnaast zijn er drankjes en eten aanwezig. Je kan je opgeven via deze link.
 
Cobo
Het is ons een grote eer en een waar genoegen om de leden van Isis uit te mogen nodigen op de constitutieborrel van het 54ste bestuur der Eindhovense Studenten Schaatsvereniging Isis. Graag verwijzen wij u naar onze uitnodiging in de mail en zien wij u op vrijdag 21 oktober in Hubble. Dus, zet de datum vast!
 

Newsletter October

Is it starting to itch in your belly already? Only a few more days and then we can finally go back on the ice! So, the countdown has started this month. Start sharpening your speed skates, wash your skating suit and try to adjust to having cold feet. But there are multiple ways to battle cold feet. 5 centuries ago, the Japanese put chili peppers in their shoes to warm their feet. But maybe warm socks and more exercise just do the trick.

The best preparation is to start with reading the newsletter for the latest Isis news!

We can continue ice skating!

Lately, there has been a lot of agitation about whether our ice rink will remain open this season. High gas prices made many of us speculate whether our beautiful ice rink could still carry the load. However, good news came from the ice rink: the gas prices are still fixed this year. We hope that you can face the skating season with peace in your mind and a broad smile, because the track can open without any problems!

Bassie & Adriaan, Team 2:06, Isis Fossils
and more "riffraff" at the Isis Beerpong 

The first AKtivity is a fact: on September 14th the exciting Isis beer pong competition took place! 12 teams competed for the title of "Isis' Best Beer Pong Team." Everyone was fanatical (which we could not expect differently from our skaters) and lots of laughter, shouting, blood, sweat and tears characterized the evening. This of course resulted in the beautiful pictures that are now on the site. In the end, the "De overige" (The left overs) team won the competition. The festivities then continued in Hubble. It was a successful evening and until the next AKtivity!

Introtraining sessions

On September 6th, 17th and 29th the intro training sessions were held where potential new members could experience what it is like to have training at E.S.S.V. Isis. It was also a moment for other members to explore the ice again before the new skating season starts. We therefore hope to see more new ice skating talents on the ice next season. Do you know people who are interested in speed skating? Let them send an email to the board!

What to do in October?

The first ice skating training!
October 18th is the day: our first ice skating training will take place again! Every Tuesday & Thursday we can enjoy the ice again. Make sure to be at the rink around 18:00 so that you can warm up and put on your skates in time. The training sessions will take place punctually from 18:30 to 19:45.
And now that we're back on the ice, we can train for all the internal Isis competitions (IIWs) that everyone can participate in! The first one will take place on November 22th. All fanatics can already register for the IIW4 hour record on February 7th here.
Join a commission
In addition to fanatical speed skating, our association also has several fun committees that you can join! You can choose from no less than 15 committees, or maybe you want to join more than one? On the site you will find more information about this and who to contact.

Roller Skating Disco Party
Next week the Diversity Week will take place at the TU/e. To end this week, a big roller skating party will be held in the Market Hall of MetaForum on October 11th from 18:00 to 22:30. Dress up in your best disco outfit and show them how to skate the stars of the sky! In addition, drinks and food are available. You can sign up with this link.
 
Cobo
It is our great honour and pleasure to invite the members of Isis to the constitution drink (constitutie borrel) of the 54th board of the Eindhoven Student Skating Association Isis. We would like to refer you to our invitation in the mail and we will see you on Friday October 21th in Hubble. So, secure the date!
 

Log in om reacties te zien en plaatsen.