Nieuwsbrief april

Door Michelle | Zaterdag 1 april 2023 | News

- English below-

Fijne 1 april kikker in je bil. Nou ja hopelijk dat niet. Wat je wel kan doen, is je billen trainen bij de droogtraining. Die zijn afgelopen week weer begonnen eveneens als de wielrentraining. Wist je trouwens ook dat je je al kan inschrijven voor het wielerkamp in de Ardennen? En heb jij al de mooie 1 april skeeler video gezien van onze trainer Guillaume? Wij gaan deze maand namelijk weer beginnen met het skeeleren! Daarnaast wordt de maand afgesloten met de Batavierenrace waar we in ettappes zullen gaan rennen en feesten! Lees hier allemaal meer over in deze nieuwsbrief.

Schaatsen!!! | Grappig, Grappige grappen, Grappige plaatjes
(Klein grapje hoort er wel bij vandaag)

Laatste IIW & Schaatstraining

Op 7 maart was de vijfde en daarmee de laatste Interne Isis Wedstrijd. Een speciale wedstrijd, want je kon zelf opgeven welke afstanden je wilde afleggen. Zo kon je strategisch kiezen wat je wilde rijden om nog verder op het klassement te komen van je groep. Of de ongewone 700 meter op je afstandenlijst zetten. Het was mooi om te zien hoe ver iederen is gekomen dit seizoen. Felicitaties naar iedereen die mee hebben gedaan aan de wedstrijden en eigen records hebben verbeterd! 

16 maart was alweer de laatste schaatstraining waar elke groep de trainers kon bedanken. Ook werd er traditie gewijs de andere kant op geschaatst in het laatste kwartier. Nogmaals naar alle trainers bedankt voor jullie wijze lessen en een bedankje naar de leden voor de sportiviteit! In 't Schaatshuijs werd er na afloop de laatste chocolademelk gedronken en even gedanst. We kijken weer uit naar het volgende schaatsseizoen! 

SoftEls

Dé wedstrijd van alle wedstrijden, het prachtlied wat zo vaak gedraait wordt door onze schaatsleden, dè baan waar nieuwe records verbroken worden. 11 maart was het tijd voor SoftEls: schaatsen in Thialf! Nog nooit waren er zoveel aanmeldingen vanuit E.S.S.V. Isis geweest. Met maar liefst 22 mensen reisen we af naar Heereveen. Al snel werd in de auto duidelijk dat je een pr MOEST rijden om een ijsje van de Maccie te verdienen. Zo gezegd zo gedaan (naja natuurlijk is er hard getraind): er waren maar liefst 33 nieuwe records gereden!

Dit was echter niet mogelijk zonder de organisatie van SoftEls, want die moesten de jongens van de A groep bevrijden uit de gym van Thialf. Maar goed, er valt zoveel te vertellen over de tijden en verhalen, gelukkig heeft de Crisis een stuk geschreven over de wedstrijd en een analyse van alle wedstrijden over de jaren heen. 

Uiteindelijk zijn er 6 podiumplekken behaald door E.S.S.V. Isis. Na afloop werden zoals gewoonlijk alle liederen van alle deelnemende studenten schaatsverenigingen gezongen door elkaar (Arthur ging door totdat hij buiten was). En toen, eindelijk, was het tijd voor ander welverdiend ijs: op naar de Mac om de dag af te sluiten!

Smeltfeest

Het wordt warmer en het ijs gaat smelten. Tijd om het winterseizoen af te sluiten en het zomerseizoen in te gaan. 17 maart was het daarom weer tijd voor het smeltfeest georganiseerd door onze AKtiviteiten commissie. Het thema? Isis door de jaren heen. Iedereen kwam verkleed in hun 60's, 70's, 80's, 90's of 00's outfit, een grote vrolijke boel. Daarnaast waren er oude foto's uit de foto albums gehaald die overal in de Orka waren verspreid. Het was een gezellige avond!

ESSF Sportgala

Jaarlijks organiseert het ESSF het sportgala om de sportprestaties te vieren van elke studentensportvereniging. E.S.S.V. Isis was natuurlijk ook present! Op 23 maart waren we met een grote groep de fotobooth aan het terroriseren en lekker aan het dansen op de dansvloer. Sommigen hadden ook traditioneel een corsage. Een glas champagne kon ook niet gemist worden. We hebben ons heerlijk vermaakt en volgend jaar gaan we voor de prijzen! 

Wat verder te doen in april?

2 | Mystery Isis Merch

Op deze dag zal het 53ste bestuur haar nog 'onbekende' Isis merch lanceren. Hou dit dus in de gaten, want dit item wil je en moet je hebben! 

15 | NSSK Voetbal Delft

ELS organiseert dit jaar weer het NSSK Voetbal op zaterdagmiddag bij DVV Delft. In teams van 7 tegen 7 kan je tegen de andere SSV's strijden om de winst De inschrijvingen zijn open tot 6 april. Strijd voor Isis en join het team door te klikken op de groepslink gestuurd in de algemene Isis groeps WhatsApp. We hebben je nodig!

Kom bij een commissie!

Naast fanatiek schaatsen heeft onze vereniging ook meerdere gezellige commissies die je kan joinen! Je kan uit maar liefst 17 commissies  kiezen, of misschien wil je er wel bij meer dan een? Op de site vind je meer informatie hierover en wie je moet contacteren. Je kan toegang vragen tot een commissie in onze community WhatsApp groep!
 
 

18 | Eerste skeeler training

Kom naar de eerste skeeler training van het jaar! Het vindt plaats op de High-Tech campus parkeerplaats van 18:30 tot 20:00. Helmen zijn verplicht. Voor meer informatie, ga naar de skeeler WhatsApp groep.

19 | Isis tappen @Hubble

Isis gaat weer tappen, dus dat wordt in Hubble bitterballen happen. Kom daarom gezellig even langs voor een bier. Alvast heel veel plezier!

28-30 | Batavierenrace

De Bata is een hardloop wedstrijd bestaande uit 25 etappes en 3 ploegen (nacht, ochtend en middag) van Nijmegen naar Enschede. Aansluitend aan de wedstrijd is er een groot feest op de campus van de UTwente in Enschede. Voor meer informatie kun je hier kijken. De kosten zijn nog niet exact bekend, maar zullen naar alle verwachting weer rond de €45,- liggen net als voorgaande jaren. Hiervoor krijg je zeker een geweldig weekend terug, veel bier, een ritje op Dikke Jeanette en chips! Het enige wat je nodig hebt is een tent! Er zijn nog een paar plekken, dus schrijf je snel in!

Newsletter April


Happy April Fools! This week we started dry land training and road cycling. Did you know you could already subscribe for the cycling camp in the Ardennes? And did you already watch Guillaumes 1 April inline-skating video? Because we are going to start with inline-skating this month! We end the month with the Batavierenrace where we will be running in stages and go partying! Read all about it in this newsletter.


(A joke special for April Fools)

Last IIW & Speed Skating Training

On March 7th, the fifth and therefore the last Internal Isis Competition was held. A special race, because you could specify which distances you wanted to cover. This way you could strategically choose what you wanted to ride to get even further on the ranking of your training group. Or to just put the unusual 700 meters on your distance list. It was nice to see how far everyone has come this season. Congratulations to everyone who participated in the competitions and broke their own records!

March 16th was already the last skating training where each group could thank the trainers. There was also traditional skating in the other direction in the last fifteen minutes. Thanks again to all trainers for your wise lessons and a thank you to the members for the sportsmanship! In 't Schaatshuijs, the last chocolate milk was drunk, and a little dancing afterward. We are looking forward to the next skating season!

SoftEls

The competition of all competitions, the beautiful song that is played so often by our skating members, the rink where new records are broken. On March 11th it was time for SoftEls: skating in Thialf! There have never been so many registrations from E.S.S.V. Isis. We traveled to Heereveen with no fewer than 22 people. It soon became clear in the car that you MUST get a pr to earn an ice cream from the Maccie. Easy peasy lemon squeezy (well of course we trained hard): there were no less than 33 new records!

However, this was not possible without the organization of SoftEls, because they had to free the boys of the A group from Thialf's gym. Anyway, there is so much to tell about the times and stories, luckily the Crisis has written a piece about the game and an analysis of all the games over the years.

In the end, 6 podium places were achieved by E.S.S.V. Isis. Afterward, as usual, all songs of all participating student skating associations were sung together (Arthur continued until he was outside). And then, finally, it was time for another well-deserved ice: on to the Mac to end the day!

Melt Fest

It's getting warmer and the ice is melting. Time to end the winter season and enter the summer season. On March 17th it was therefore time again for the melting party organized by our AKtivities committee. The theme? Isis through the years. Everyone came dressed up in their 60s, 70s, 80s, 90s, or 00's outfits, a big happy bunch. In addition, old photos were picked from the photo albums that were scattered throughout the Orka. It was a nice evening!

ESSF Sportsgala

Every year, the ESSF organizes the sportsgala to celebrate the sports achievements of each student sports association. E.S.S.V. Isis was of course also present! On March 23rd, we were terrorizing the photo booth with a large group and dancing on the dance floor. Some also traditionally had a corsage. A glass of champagne could not be missed either. We had a great time and next year we will go for the prizes!

What more to do in April?

2 | Mystery Isis Merch

On this day the 53rd board will launce her yet 'unknown' Isis merch. Keep an eye on this because you need and want this item!

15 | NSSK Football Delft

ELS organizes this year yet again the NSSK Football at DVV Delft. In teams of 7 against 7 you will battle against other SSV's for the victory. You can subscribe till April 6h. So battle for Isis and join the team by clicking the group link send in the chat. We need you!

Join a committee!

In addition to fanatic skating, our association also has several fun committees that you can join! You can choose from no fewer than 17 committees, or maybe you want to join more than one? On the site you will find more information about this and who to contact. You could also request joining a committee in the community group WhatsApp.
 
 

18 | First inline-skating training

Come to the first inline-skating training of the year! This will take place at the High-Tech campus parking lot from 18:30 to 20:00. Helmets are mandatory. For more info go to the skeeler WhatsApp group. 

19 | Isis tappen @Hubble

Isis will be serving at Hubble again, so that will be a lot of fun with drinks and snacks. Come join us to have a fun time chatting and drinking some beers. See you there!

28-30 | Batavierenrace

The Bata is a running competition consisting of 25 etappes and 3 shifts (night, morning and midday) from Nijmegen to Enschede. Next to the competition there is a party on the campus of UTwente in Enschede. For more info you can look here. The costs are not known yet but is expected to be around €45,- like other years. You will get an awesome weekend with a lot of beer, a ride on Dikke Jeanette and chips! The only thing you need is a tent There are still a few spots, so sign up fast!

Birthdays

7th - Michelle Slots
12th - Martijn de Caluwé
13th - Rixt Heijenga
19th - Hugo Hulleman
20th - Rutger Snoek
27th - Sjo Huijnen
28th - Stijn Middelhuis

Commission promotion here

Is your commission looking for new members, promotions for their events, or other matters? Mail this to prcommissarisessvisis@gmail.com to see the possibilities to integrate this into the newsletter.

Sponsorkliks proceeds

The total proceeds of Sponsorkliks is €38,37. At €50,00 get the amount is deposited to Isis. You can sponsor us by going to the website, clicking on the sponsorklikslogo & then go to websites like bol.com, thuisbezorgd and coolblue.com. Download the SponsorKliks application in the Play- or Appstore. For more information, ask the board.

Log in om reacties te zien en plaatsen.