Nieuwsbrief Mei

Door Michelle | Maandag 1 mei 2023 | News

- English below-

Hier is hij dan, de laaste nieuwsbrief van de PR van het 54ste bestuur. Hierna zullen de nieuwe secretaris en PR de nieuwsbrief overnemen. Weet jij nog niet wie het kandidaatsbestuur is? Kijk dan even op de Instagram voor hun introductie of kom naar de wissel ALV op 3 mei. Leuk feitje: op de ALV wordt je traditioneel gewijs ingehamerd tot een commissie met de bom, het drankje van Isis. Dat is sterk aan te raden om daarvoor te komen ;).

Daarnaast zijn er genoeg leuke activiteiten deze maand zoals het wielrenkamp en verschillende AK activiteiten. Ook kunnen we lekker onze summer body trainen op maandag, dinsdag en donderdag door the skeeleren, wielrennen of droog te trainen. Wat er nog meer voor spannende dingen gaan gebeuren deze maand of zijn gebeurd vorige maand? Lees lekker de nieuwsbrief om daar achter te komen! 

Adieu adieu,
PR-commissaris 54ste bestuur der E.S.S.V. Isis

Batavierenrace

Vrijdag 28 april was het dan zover: de grootste etappe wedstrijd ter wereld ging van start in Nijmegen met Boris in de eerste etappe. Het mooie hesje met nummer 302 vloog over het asfalt. Na de eerste etappe ging de ochtendploeg verder. Nils, Luc, Lieke, Rik, Hidde, Marijn, Yvonne en Sytze hebben gestreden tot in de vroege ochtend. Met dikke Jeanette en twee andere lopers aan je zijde kon je motivatie maar niet op.

Tenzij je misschien in de ochtendploeg zat. Want die waren al in Enschede de tenten opzetten met de middagploeg en naar een feest gegaan. Toppunt van de avond? Toch wel de 100 bitterballen voor 20 euro. Steven, Lars, Bart Oudkerk, Stan, Bart van Gael, Zevus en Jeroen hadden de tocht gelukkig wel overleefd. Het zonnetje begon te schijnen en de lelijke bata zonnenbrillen kwamen toch nog van pas. 

De laatste groep bestaande uit Huub, Lorenzo, Marleen, Thijmen, Frank en Ilse rondden de middagettappe af. Terwijl er gewacht werd op de wissel naast de kant, dansten we gezellig mee met de muziek van andere teams waardoor een soort warming up ontstond van 5 Isisianen. 

Tot slot mochten Michelle en Arthur in wedstrijdpak de laatste etappe lopen. Eenmaal aangekomen op de athletiekbaan in Enschede hoorde je de Isisianen boven alle andere teams uitkomen om ze aan te moedigen. Na wat penalties door het missen van vrouwen en genoeg mensen in ons team zijn we alsnog geëindigd op plek 121.
 
Iedereen super goed gelopen en het feest achteraf was welverdiend!

E.S.S.V. Isis heeft de wintercup gewonnen!!!!!!

Jaarlijks na de finish van de Batavierenrace verzamelen alle SSV's (studentenschaatsverenigingen) traditioneel bij het beroemde bushokje op het universiteitsterein in Enschede. De voorzitter van het NSSU (Nederlandse Studenten Schaats Unie, de koepel voor alle schaatsende studenten) reikt hier drie verschillende prijzen uit.

Ten eerste, de gouden schaats (die overigens niet goud is maar groen) voor de vereniging die het beste heeft gerend tijdens de batavierenrace. Deze ging naar Tjas die een adtje deed uit de schoen.

Ten tweede de zomercup voor de vereniging die het meest gefietst heeft in het zomerseizoen. Deze prijs van fietswielen (in de vorm van een medaille) had Isis vorig jaar gewonnen. Helaas wordt deze categorie nog veranderd, omdat Isis het te vaak won. Hier wordt zo snel mogelijk aan gewerkt in samenwerking met het NSSU en Isis zelf. Zo kunnen we deze zomer zo snel mogelijk weer strijden voor de zomercup!

Tot slot, de wintercup voor de schaatsvereniging die de meeste studentenschaatswedstrijden heeft gewonnen. Zoals je al kon lezen in de titel hebben wij deze gewonnen! Een pracht beker met een verzameling van attributen op elkaar gemonteerd door eerdere winnaars. De laatste winnaar Skeuvel heeft er een bak met beton eronder gemonteerd. Erg fijn voor onze kandi's om te dragen en bij te houden voor volgend jaar. Uiteraard heeft onze voorzitter ook een adtje gedaan. Bedankt allemaal voor jullie inzet dit jaar in de competities! Wij konden niet trotser zijn op deze prijs. 

54ste bestuur bedankt jullie!

Wij als 54ste bestuur der E.S.S.V. Isis willen jullie bedanken voor een prachtig bestuursjaar! Want zonder de inzet van onze leden in de wedstrijden, commissies en trainingen was het jaar heel anders verlopen. Ook een bedankje voor onze trainers die zich altijd inzetten voor het verbeteren van jullie schaatsvaardigheden. We hebben veel geleerd van dit jaar en we weten zeker dat bij ons kandidaatsbestuur de vereniging in goede handen ligt. Daarom nodigen we julie ook van harte uit om naar onze Wissel ALV te komen op 3 mei in de Trafalgar Pub om 20:00. Dat wordt waarschijnlijk nog een spektakel.
 
Mogen we nog veel koers en lekker (natuur)schaatsen in de toekomst!
Voor nu: houdoe en bedankt!

Wat verder te doen in mei?

2 | Isis mokken deadline

De laatste dag waar je nog die fantastische Isis mokken kan bestellen! Wees er dus snel bij en bestel een mok voor je chocomelk!

3 | Wissel ALV

Het 54ste bestuur zal in deze Algemene Leden Vergadering aftreden en een nieuw bestuur zal ingehamerd worden. Daarnaast kan je als lid stemmen in belangrijke verenigingszaken en toe of aftreden bij commissies. Als je je nog niet hebt opgegeven, stuur een mail naar voorzitter@essvisis.nl. De ALV zal beginnen om 20:00 in de Trafalgar Pub in Eindhoven.

9 | Incasso!

Een kleine reminder dat de incasso gaat plaatsvinden voor de mensen waar dit de vorige keer niet is gelukt. Van onze penningmeester heb je een bericht gekregen als dit bedrag hoog zal zijn. Voor meer informatie mail naar penningmeester@essvisis.nl

Kom bij een commissie!

Naast fanatiek schaatsen heeft onze vereniging ook meerdere gezellige commissies die je kan joinen! Je kan uit maar liefst 17 commissies  kiezen, of misschien wil je er wel bij meer dan een? Op de site vind je meer informatie hierover en wie je moet contacteren. Je kan toegang vragen tot een commissie in onze community WhatsApp groep!
 
 
 

10 | AK jeu de boules

Het is weer tijd voor een nieuwe Isis Aktiviteit! Deze keer gaan we naar de jeu de boules baan! Kan jij de andere isisianen inmaken? Of wil je gewoon een gezellig avondje? Kom vanaf 19:30 bij de boulesbitesbar. Geef je op hier.
 

12 | Drink @Hubble

Er zal weer een maandelijkse borrel plaatsvinden in Hubble Community Café. Wellicht dat je zelfs oude Isis leden zult zien, omdat ze een activiteit hiervoor hebben gehad! Het wordt in ieder geval gezellig. Ben je nieuw? Kom erbij en leer leden kennen onder genot van een drankje!

18-21 | Cycling camp

Het jaarlijkse wielren weekend zal weer plaats gaan vinden. Pomp je banden en zorg dat alles in orde is, want hier wil je lekker gaan koersen natuurlijk. Woensdag 3 mei is de deadline voor het inschrijven. Het wielrennen is voor elk niveau en je kan ook genieten van het uitzicht van de Ardennen. 

24 | WINtegratie

In minder dan een maand zal de grote Wintegratie activiteit plaatsvinden. Maar wat is dat?
  • Leuke activiteiten in gemixte groupen!
  • Gesponsord door Hubble! 
  • Avondeten zit erbij! 
  • Feest acheraf in 't Lempke met korting! 
Want integratie = WINtegratie
Het zal starten om 17:30 op de TU/e Campus en het kost €5,-. Geef je snel op want vol = vol!
 

Newsletter May

Here it is, the last newsletter from the PR of the 54th board. After this, the new secretary and PR will take over the newsletter. Don't you know who are in the candidate board? Then take a look at our Instagram for their introduction or come to the GMM switch on May 3th. Fun fact: at the ALV you are traditionally hammered into a committee with the bomb, the drink of Isis. That is strongly recommended to come for that ;).

In addition, there are plenty of fun activities this month such as the cycling camp and various AK activities. We can also train our summer body on Monday, Tuesday and Thursday by inline-skating, cycling or dry training. What other exciting things are going to happen this month or happened last month? Read the newsletter to find out!

Adieu adieu,
PR-commissioner of the 54th board of E.S.S.V. Isis

Batavierenrace

Friday April 28th was the day: the biggest stage race in the world started in Nijmegen with Boris in the first stage. The beautiful vest with the number 302 flew over the asphalt. After the first leg, the morning shift continued. Nils, Luc, Lieke, Rik, Hidde, Marijn, Yvonne and Sytze fought until the early morning. With fat Jeanette and two other runners at your side, you couldn't stop having motivation.

Unless you were on the morning shift. Because they had already set up the tents in Enschede with the afternoon shift and had gone to a party. The highlight of the evening? The 100 bitterballen for 20 euros. Fortunately, Steven, Lars, Bart Oudkerk, Stan, Bart van Gael, Zevus and Jeroen survived the trip. The sun started to shine and the ugly bata sunglasses came in handy after all.

The last group comprising Huub, Lorenzo, Marleen, Thijmen, Frank and Ilse completed the afternoon stage. While waiting for the switch next to the side, we danced along with the music of other teams, creating a kind of warming up consisting of 5 Isisians.

Finally, Michelle and Arthur were allowed to run the last leg in competition suits. Once you arrived at the athletics track in Enschede you could hear the Isisians rise above all the other teams to encourage them. After some penalties due to missing women and not enough people in our team, we still finished in 121st place.
 
Everyone did well and the party afterward was well deserved!

E.S.S.V. Isis won the wintercup!!!!!!!!!

Every year after the finish of the Batavierenrace, all SSVs (student skating associations) traditionally gather at the famous bus shelter on the university grounds in Enschede. The chairman of the NSSU (Dutch Student Skating Union, the umbrella organization for all skating students) awards three different prizes.

Firstly, the golden skate (which is not gold, but green) for the association that ran the best during the Batavierenrace. This one went to Tjas who did an adt from the shoe.

Secondly, the summer cup for the association that cycled the most during the summer season. Isis won this prize made of bicycle wheels (in the form of a medal) last year. Unfortunately, this category is still being changed, because Isis won it too many times. This will be worked on as soon as possible in collaboration with the NSSU and Isis itself. This way we can compete again for the summer cup as soon as possible this summer!

Finally, the winter cup for the skating club that has won the most student skating competitions. As you can read in the title we won this one! A beautiful cup with a collection of attributes mounted on top of each other by previous winners. The last winner Skeuvel mounted a container with concrete underneath. Very nice for our candidate board to wear and keep for next year. Of course, our chairman also did an adtje. Thank you all for your efforts this year in the competitions! We couldn't be more proud of this award.

Thank you of the 54th board

We as the 54th board of E.S.S.V. Isis would like to thank you for a wonderful board year! Because without the commitment of our members in the competitions, committees, and training sessions, the year would have been very different. Also a big thank you to our trainers who are always committed to improving your skating skills. We have learned a lot from this year and we are sure that the association is in good hands with our candidate board. That's why we cordially invite you to come to our GMM Switch on May 3rd in the Trafalgar Pub at 20:00. That will probably be another spectacle.
 
May we have a lot of koers and nice (nature) skating in the future!
For now: bye and thank you!

What more to do in May?

2 | Isis mugs deadline

The last day to order those amazing Isis mugs! Be quick and order a mug for your hot chocolate milk! 

3 | GMM Switch

The 54th board will step down in the General Member Meeting and a new board will be assigned. Next to that you can as a member vote for important association decisions and join or resign from committees. If you did not yet announce this, send an email to voorzitter@essvisis.nl. The GMM will start at 20:00 in theTrafalgar Pub in Eindhoven.

9 | Collection!

A little reminder that the collection will take place when it did not succeed last time. From our treasurer you got a message when this amount was high. For more information mail to penningmeester@essvisis.nl

Join a committee!

In addition to fanatic skating, our association also has several fun committees that you can join! You can choose from no fewer than 17 committees, or maybe you want to join more than one? On the site you will find more information about this and who to contact. You could also request joining a committee in the community group WhatsApp.
 
 
 

10 | AK jeu de boules

It is yet again time for a new Isis AKtvity! This time we are going to the jeu de boules track! Can you win from you other Isisians? Or do you just want a nice evening? Come then starting from at the boulesbitesbar. Subscribe here.
 

12 | Drink @Hubble

There will be another monthly drink at Hubble Community Café. You may even see old Isis members, as they have had an activity before this! In any case, it will be fun. Are you new? Come and get to know members while enjoying a drink!

18-21 | Cycling camp

The annual cycling weekend will take place again. Pump your tires and make sure everything is in order because you want to go racing here with koers. The registration deadline is Wednesday May 3th. Cycling is for every level and you can also enjoy the view of the Ardennes.

24 | WINtegration

In less than one month the Wintegration activity will take place. But what is that?
  • Nice activities in mixed groups!
  • Sponsored by Hubble! 
  • Dinner included!
  • Party after in 't Lempke with discount! 
Because integration = WINtegration
It starts at 17:30 on the TU/e Campus and will cost €5,-. Subscribe fast because full = full!
 

Birthdays

2nd - Milet Boderie
6th - Nick van Ballegooij
15th - Bart van Gael
19th - Annemijn Dissel
22nd - Yvonne Vullers
24th - Lorenzo Klop
26th - Midas Pranger
30th - Joep Boelen

Commission promotion here

Is your commission looking for new members, promotions for their events, or other matters? Mail this to prcommissarisessvisis@gmail.com to see the possibilities to integrate this into the newsletter.

Sponsorkliks proceeds

The total proceeds of Sponsorkliks is €38,37. At €50,00 get the amount is deposited to Isis. You can sponsor us by going to the website, clicking on the sponsorklikslogo & then go to websites like bol.com, thuisbezorgd and coolblue.com. Download the SponsorKliks application in the Play- or Appstore. For more information, ask the board.

Log in om reacties te zien en plaatsen.