Nieuwsbrief juni

Door Michelle | Vrijdag 10 juni 2022 | News

Nieuwsbrief juni

- English below-
Heb jij deze nieuwsbrief zojuist geopend met je rechter- of je linkerhand? Ik hoop voor je met rechts, want dan leef je 9 jaar langer. Als je de nieuwsbrief toch treurig met je linkerhand hebt geopend, geen zorgen je hebt nog tijd genoeg om deze nieuwsbrief nu te lezen!


Pubburgers, Jeroen Zelst & Nieuw Bestuur

Op maandag 30 mei is het 54e bestuur der E.S.S.V. Isis ingehamerd! Voorafgaand aan de Wissel ALV waren er veel Famous Pubburgers verorberd in deTrafalgar Pub. Het was een snelle ALV waar ook een lange maar gezellige bedankvideo van het 53ste bestuur (niet te vergeten met muziek van Jeroen van Zelst) gepresenteerd werd. Wees er dus volgende ALV bij om zoiets niet meer te missen.

Daarnaast is het nieuwe bestuur ingehamerd bestaande uit Arthur Zijlstra, Luc de Clercq, Lieke Crooijmans, Hidde Litjens en Michelle Slots. Namens het 54e bestuur hopen wij het komend jaar samen een goede koers te zetten!
Heel veel dank aan Martijn, Ilse en Rixt voor hun werk in het afgelopen bestuursjaar! 

Wielerkamp

In het Hemelvaart weekend was hij er traditiegetrouw weer: Het Wielerkamp! Vanuit onze uitvalsbasis in Amel zijn er verschillende sterfsessies gehouden in de mooie Ardennen. In dit gebied hebben de Isisianen een aantal van de mooiste beklimmingen gedaan. Denk maar aan de Stockeu of de Thier de Coo. Of zelfs een lekker rondje naar de nabij gelegen Eifel. Dit werd bij terugkomst uiteraard gevolgd door een flinke bunkersessie om alle verbrandden calorieën weer enigszins op peil te krijgen. Kort gezegd een sportief topweekend dus! Koers.

EK Traplopen

EK traplopen is terug van weggeweest! Het kan niemand ontkomen zijn dat dit evenement heeft plaatsgevonden op 6 juni: lekker rennen, zweten, misschien een beetje vloeken en vooral doodgaan. Na 13 verdiepingen geklommen te hebben in het Atlas gebouw was er tijd voor een lekker fris biertje, mocht je het hebben overleefd. Een super leuk evenement georganiseerd door Wittegijt, Stehven, ESSF en Isis. Geniet nog even na door op deze link te klikken. Wie weet, volgend jaar nieuw ronden nieuwe kansen?

Wat meer te doen in juni?

Inschrijven trainingskamp
Allereest kun je je nu inschrijven voor het trainingskamp in de zomer van 20 juli tot 28 juli. Dus voor de mensen die het schaatsen op het ijs (en de gezelligheid) niet kunnen missen: schrijf je vooral hier in!

University Challenge
Na de laatste succesvolle University Challenge van vorig jaar komt er op 17 juni de opvolger. Tijdens deze activiteit wordt je in teams in gedeeld en strijdt je tegen elkaar door zo snel mogelijk vragen en opdrachten te voltooien. Meld je binnenkort aan en bewijs dat jij de slimste bent!

Eindejaars BBQ
Het collegejaar is weer bijna voorbij en dat moet natuurlijk gevierd worden!!! Daarom zal er op 8 juli een barbecue georganiseerd worden met de gezelligste mensen en hamburgers! Poh, daar moet je bij zijn. Inschrijven kan via
deze link.

Trainen, trainen en nog eens trainen
De laatste paar maanden van het collegejaar zijn ingegaan, dus pak je kans en geniet van de droogtrainingen op dinsdag en donderdag en de skielertrainingen op woensdag!

Al is het maar om je even af te leiden van die verschrikkelijke tentamens en deadlines. Of om je alvast voor te bereiden voor IIW4 uurrecord op 7 februari (waar je je overigens blijkbaar al voor kan opgeven hier)?

Newsletter June

Did you just open this newsletter with your right or left hand? I hope for you with your right one because then you will live 9 years longer. If you have unfortunately opened the newsletter with your left hand, don't worry, you still have plenty of time to read this newsletter right now!

Pubburgers, Jeroen Zelst & New Board

On May 30th, the 54th board of E.S.S.V. Isis was hammered in! Prior to the change general assembly, many Famous Pubburgers were eaten in the Trafalgar Pub. It was a fast GMM where a long but pleasant thank you video from the 53rd board (and do not forget the incredible music by Jeroen van Zelst) was presented. So be there in the next general GMM so you don't miss out on something like this again.
 
In addition, the new board has been hammered in, consisting of Arthur Zijlstra, Luc de Clercq, Lieke Crooijmans, Hidde Litjens and Michelle Slots. On behalf of the 54th board, we hope to set a good course together in the coming year!
Many thanks to Martijn, Ilse and Rixt for their work in the past board year!

Cycling Camp

In the weekend of the Ascension it was there again: The Cycling Camp! Several death sessions have been held in the beautiful Ardennes from our base in Amel. In this area, the Isisians have done some of the most beautiful climbs. Just think of the Stockeu or the Thier de Coo. Or even a nice round to the nearby Eifel. This was, of course, followed by a good bunker session on return to get all the burned calories back to a certain level. In short, a great and sportive weekend!

EC Climbing Stairs

EC climbing stairs is back! No one can escape the fact that this event took place on the 6th of June: running, sweating, maybe cursing a little, and above all: dying. After climbing 13 floors in the Atlas building, there was time for a nice fresh beer, if you survived at least. A super fun event organized by Wittegijt, Stehven, ESSF and Isis. Enjoy the fun by reading this article. Who knows, maybe next year new chances to win this race?

What more to do in June?

Register for the Training Camp
First of all, you can now register for the training camp in the summer from 20th to 28th of July. So for the people who cannot miss the speed skating (and the fun): register here!
 
University Challenge
After the success of the last University Challenge, a sequel will be held on the 17th of June. During this activity, you will be put in a team and you will have to battle against other teams by answering questions and completing tasks. Sign up soon and prove that you are the smartest of them all!
 
End of year BBQ
The academic year is almost over and that should of course be celebrated!!! That's why a barbecue will be organized with the nicest people and burgers on the 9th of July! Pooh, you have to be there. You can register by clicking this link.
 
Training, training, and more training
The last few months of the academic year have started, so grab your chance and enjoy the dry training on Tuesdays & Thursdays and the skate training on Wednesdays!
 
Even if it is just to distract you from those terrible exams and deadlines coming up. Or to prepare for the IIW4 hour record on February 7th (which apparently you can already sign up for here)?

Sponsorkliks proceeds

The total proceeds of Sponsorkliks is €38,37. You can sponsor Isis by going to the website, clicking on the sponsorklikslogo & then go to websites like bol.com, thuisbezorgd and coolblue.com. Download the SponsorKliks application in the Play- or Appstore. For more information, ask the board.
Log in om reacties te zien en plaatsen.